นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
โทร : 081-9794677
นายจรรยา พูนพิพัฒน์
รองนายก อบต.
โทร : 086-7394839
นายวันชัย รองพินิจ
รองนายก อบต.
โทร : 089-7459119
นายจำลอง ทรงวิลาศ
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 086-0204582